Friday, 9 March 2018

Uudised- meie igapäevaseid äraütlemisi, anna meile tänapäev

Ülevaade projektidest jooksvalt sellel lehel.

Projektide põhisuunaks keskkonnasäästlikus tegudes ja pildis. 

See ei ole uudis. Mtü ei ole alates asutamisest 2012 saanud kordagi tegevustoetust, muud toetust. Viimase 2017-2018 aasta lõikes on olnud tendents, et igakuiselt panustame töövahemdite soetamisse või mtü arenguks vajalikku, 50-400 eurot kuus ja tuleb isiklikest säästudest. Niiütelda. "kõhu kõrvalt." Ehk kusagil jääb midagi muud tarbimata, et mtü saaks tegutseda. Kui kellegil soovitusi, kuidas mtü saaks tegevusi läbi viia mitte pidevalt tegevustele peale makstes, soovitused teretulnud.


Rahataotlustele saame traditsiooniliselt äraütlevad vastused. Kokku on olnud projektitaotlustes viimase 5 aasta jooksul äraütlemisi ca. 10 ringis. Olen isiklikult nendega juba harjunud. Nagu ka igakuiselt napilt elama, et mtü-l tegevusresursse luua. Äraütlemised on alati formaalsed. "Teie projekt ei ole prioriteetne" on üks läbivaid formuleeringuid. Huvitab, kus ja milline on siis see standard, millele peab mtü tegevus vastama, et "prioriteetseks osutuda." Tegeleme kultuuri, graafilise visualiseerimise populariseerimisega. Poliitikaga ei tegele. Parteides tuttavaid ei oma. Lobiga ei tegele. Kas selles on asi?


Lisan siin all järjestuses värskemad äraütlemised selles järjestuses, milles nad sisse tulevad. Migratsiooni fond leiab, et mtü ei sobi läbi viima kultuuriüritust lastega Kloogal ja käivitama õppevideote videokanalit. Keskkonnaministeerium ütleb, et meie projektiidee skoorib vaid 60% protsenti 100%st ehk ei lähe kandidaadeerima keskkonnateadlikkuse tõstmiseks loodud projekina. Ilmselt tuleb neid äraütlemisi veel.


1.07.2018 LHV ei anna järelmaksu mtü-le videosalvestusoptika ja lisamälu soetamiseks. Mtü peaks tõestama ka, et on kasumlik, enne kui töövahandid osta saaksime. Esitan taotluse eraisikuna siis ladudes lauale isiklikud sissetulekud. Saan LHV-st nii aru, et üldse meie mtü järelmaksuga midagi osta saaks, peaksin mtü kordineerimise ja väikese lapse ja vabakutselisena tehtava töö kõrvalt ka täistöökoha mõnes üldtunnustatud Eesti päritolu firmas. 

"Krediidiotsus on negatiivne, võttes arvesse Teie sissetuleku suurust, selle olemust ning askjaolu, et rahvastikuregistri andmetel ei asu Teie elukoht Eestis.


16.06.2018 nr 3-2_2/8171-5/2018

Taotluse rahuldamata jätmine
Lähtudes taotluste hindamise kriteeriumidest, ei saa SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) 2018. aasta 2018-1 voorus rahastada Teie projektitaotlust „"Dating with Baltic Sea."
Läänemerd puudutav statistiline info ja teemad peavad muutuma kättesaadavamaks
keskkonnaõppevahendite koostajatele.“.

"Teie projektitaotlus jäi rahastamata, kuna projekt ei vasta keskkonnateadlikkuse programmi

tegevustele ja seos keskkonnaeesmärkide täitmisega kaudne. Projekt sai hindamise
tulemusena 1,45 punkti koondhindest (36,3 % maksimaalsest punktisummast). Määruse § 22lg 3 järgi kuuluvad rahastamisele hindamise tulemusena kõrgema hinde saanud taotlused, mis on saanud vähemalt 60% võimalikust koondhindest. "

Järgmine:

Märts 2018, Mtü Graafilise Loojutustamise Seltsi projektitaotlus "Lõimumise edendamine kultuuri ja sporditegevuse kaudu" ei saanud toetust. (Ehk planeeritud ürituste eest pean jälle tasuma nn. omast taskust.) Lisan all edastatud vastuse:

„Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu“ projektikonkursi tulemustest teavitamine

Lugupeetud taotleja

Tänan Teid osalemast Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud projektikonkursil „Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu“.

Teatan, et Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 09.04.2018 käskkirjaga nr 5.2/22 on projektikonkursi nr RK18KSL001 hindamistulemused kinnitatud. Projektikonkursile laekus kokku 95 taotlust, millest toetust eraldati 10 taotlusele summas 80 000 eurot.

Graafilise Loojutustamise Selts poolt esitatud taotlus sai keskmiseks hindeks 37 punkti. Paraku Teie taotlusele toetust ei eraldatud, kuna taotlus on saanud sisulise hindamise käigus alla 60 punkti (konkursi juhendi punkt 9.11.3).
Lisame lühidalt hindamiskomisjoni tagasiside Teie taotlusele:
Projekt vastab vähesel määral konkursi eesmärkidele. Projekti tegevuste kirjeldus on ühendatud nii lõimumise kui EV100 teemaga, kuid on pigem haridusvaldkonna projekt.
Teil on õigus esitada otsusega mittenõustumisel Integratsiooni Sihtasutusele vaie käskkirjale 30 kalendripäeva jooksul, arvates päevast, mil saite teada või pidite teada saama oma õiguste rikkumistest. Esitatud vaie peab vastama haldusmenetluse seaduse nõuetele. Soovime Teile edu edasistel konkurssidel ja loodame koostööle tulevikus.No comments:

Post a Comment